ប៉ាម៉ាក់ចំណាំ! ទឹក៤ប្រភេទនេះ មិនអាចឆុងជាមួយទឹកដោះគោអោយកូនបានទេ

ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យសុខភាពកូនកើតមានបញ្ហា ទឹកទាំង៥ប្រភេទនេះ អ្នកមិនគួរយកមកឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    អ្នកមិនគួរប្រើទឹកដែលទុកចោលយូរមកឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនទេ ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនបាន។ ដូចនេះ ទឹកដែលទុកចោលលើសពី១២ ដល់២៤ម៉ោង អ្នកមិនគួរប្រើឡើយ។

2.    អ្នកក៏មិនគួរប្រើទឹកសុទ្ធដើម្បីឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនដែរ ព្រោះនៅក្នុងទឹកសុទ្ធ មានសារធាតុដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រលៀនរបស់កូនអ្នក។

3.    ទឹកដែលអ្នកដាំច្រើនដង ក៏មិនគួរយកមកឆុងម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅដែរ ព្រោះវាមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចធ្វើឲ្យកូនប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេល ប្រសិនជាអ្នកមិនប្រយ័ត្ន។

4.    ទឹកដែលឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនច្រុះទឹកក៏អ្នកមិនគួរប្រើមកឆុងម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនដែរ ព្រោះម៉ាស៊ីនច្រុះនោះបើអ្នកមិនផ្លាស់ប្តូរទាន់ពេលវេលា វានឹងអាចផ្ទុកមេរោគជាច្រើនក្នុងនោះ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រើទឹកដែលដាំពុះធម្មតាមកឆុងម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅបាន នោះវានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូននោះទេ៕

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s